Damen I

1. Sandra Osuch

2. Daniela Kos

3. Sarah-Jane Aubry